اثر ات روزه‏ در ماه رمضان‏

نتایج آراء: 0

نویسنده: 

و كالصحيح منقول است كه حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه به جابر جعفى فرمودند كه اى جابر هر كه ماه رمضان داخل شود بر او و روزش را روزه دارد و بعضى از شبش را به عبادت الهى برخيزد و حفظ كند فرجش را از معاصى در كل ماه حتى در شبها و زبانش را از هر چه بد باشد و چشم خود را به پوشاند از آن چه نظر به آن نبايد كرد و چنان كند كه آزار او به كسى نرسد بيرون رود از گناهان مانند روزى كه از مادر متولد شده است جابر گفت فداى تو گردم چه خوب حديثى است حضرت فرمودند كه چه مشكلست اين شرطها، و قريب باين است آن چه كلينى و شيخ و صدوق نيز روايت كرده‏اند از جابر جعفى از حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه كه حضرت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله به جابر بن عبد اللَّه انصارى فرمودند و در فقه رضوى نيز قريب بهر دو است به اعتبار آن كه از رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله روايت كرده است باين عبارت و عبارت متن مخالفت دارد با عبارت كتب و ظاهر آنست كه حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه به جابر جعفى نيز فرموده باشند چنانكه حضرت سيد المرسلين به جابر انصارى فرموده‏اند و احتمال بعيدى هست كه از حديث چيزى افتاده باشد و نقل بالمعنى شده باشد چون تتبع كرده‏ام اكثر احاديثى كه در فضايل نقل كرده است بهمان سند و متن در ثواب الاعمال نقل كرده است و اكثر موافق است با كافى و در ثواب الاعمال دو قال دارد كه ممكن است يكى از آن راجع به رسول اللَّه باشد و على اى حال معنى مختلف نيست.

و در موثق از آن حضرت صلوات اللَّه عليه منقولست كه چون ماه رمضان حاضر شد به آن كه داخل شد يا نزديك شد چنانكه گذشت حضرت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله ايستادند تا همه مردمان آن حضرت را به بينند پس حمد و ثناى الهى به جا آوردند پس فرمودند كه اى مردمان حق سبحانه و تعالى كفايت نموده است شر دشمنان را از شما خواه جن و خواه آدميان به آن كه راه دعا داده است كه دعا كنيد تا شر ايشان از شما دفع شود و فرموده است كه مرا بخوانيد تا دعاى شما را مستجاب كنم، و شما را وعده اجابت داده است يعنى محال است كه اكرم الاكرمين خلف وعده كند و جنّيان را كه دشمن قوى‏تر شمايند كه شياطين باشند نيز شر ايشان را كفايت كرده است و بتحقيق كه حق سبحانه و تعالى موكل ساخته است بهر شيطان متمرد هفت نفر از فرشتگان را كه ملايكه نگذارند كه شياطين بر شما مسلط گردند، و ايشان را غل و زنجير كرده دارند در عرض اين ماه و غل و زنجير را از ايشان بر نمى‏دارند تا اين ماه بسر آيد، و به درستى كه درهاى آسمان گشوده مى‏شود از شب اول يا از اول شب تا به آخر ماه يا آخر شب به درستى كه دعا مقبول است پس بايد كه دفع شر دشمنان انسى كنيد از خود به دعا، و جنيان كه شر ايشان مدفوع است با دعا از براى دفع شر هر دو بكنيد.

و در موثق از آن حضرت صلوات اللَّه عليه منقول است كه در ماه رمضان درهاى آسمان گشوده مى‏شود و شياطين را زنجير مى‏كنند و اعمال مؤمنان مقبول مى‏شود نيكو ماهى است ماه رمضان در زمان حضرت سيد المرسلين صلى اللَّه عليه و آله اين ماه را مرزوق مى‏ناميدند يعنى روزى مؤمنان در اين ماه فراخ مى‏شود و حاجات ايشان بر آورده مى‏شود و فيضهاى الهى متواتر بر بندگان فايض مى ‏گردد.

و كالصحيح منقول است كه حضرت امام جعفر صادق صلوات اللَّه عليه فرمودند كه بتحقيق كه حق سبحانه و تعالى را در هر شبى از شبهاى ماه رمضان آزاد كردها و رها كرده‏ها هست از آتش جهنم مگر كسى كه افطار كند در شب بر مست كننده، و چون شب آخر مى‏شود آزاد مى‏كند در آن شب مثل آن چه در همه آن ماه آزاد كرده است و در فقه رضوى مذكور است كه روايت رسيده است از عالم اهل البيت صلوات اللَّه عليهم يعنى از معصوم كه حق سبحانه و تعالى در شب اول ماه ششصد هزار كس را از آتش دوزخ آزاد مى‏كند و چون دهه آخر مى‏شود در هر شبى آزاد مى‏فرمايد بمقدار آن چه در بيست شب سابق آزاد فرموده است و چون شب فطر مى‏شود آزاد مى‏فرمايد مثل آن چه در كل ماه آزاد مى‏شود و بنا بر احاديث شب آخر در شب آخر مثل همه آزاد مى‏كند و در شب فطر نيز مثل مجموع آزاد مى‏فرمايد، و چون مستحق آزاد كردن غير امامى مذهب نيست معلوم نيست كه كسى بماند كه آزاد نشود.

کلید واژگان (برچسب ها): 

منبع: 

لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏6، ص: 308

تاریخ بازیابی: 

چهارشنبه, June 25, 2014