فقه و حقوق

ویژگی های کلامی فقه شیعه

چکیده بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط می کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی نیاز کرده اند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است. واژه های کلیدی: فقه شیعه، ویژگیها، تدرّج، اهل بیت(ع)، اجتهاد، نص، عصر تطبیق، عصر تبیین، استقلال فقهی. برخی گمان می کنند که در محدوده مذاهب...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - فقه و حقوق