نبرد آخرالزمان

نتایج آراء: 0

آرماگدون

اکنون ویژگی هایی را که دربارة جنگ آرماگدون گفته می شود مورد بررسی قرار می دهیم.

1. موقعیت جغرافیایی آرماگدون

خانم گریس هالسل در کتاب تدارک جنگ بزرگ می نویسد:

برای این که به تپه «مجدّو» برویم، از «تل آویو» حدود 55 مایل به طرف شمال سفر می کنیم، و به محلی می رسیم که در 20 مایلی جنوب - جنوب شرقی «حیفا» قرار دارد و فاصلة آن از دریای مدیترانه حدود 15 مایل است.24

که البته وی مطالب دیگری را هم درباره این شهر به نقل از همراه خود نقل می کند ولی وقتی دربارة تطبیق آن مکان با محل موعود جنگ آرماگدون می پرسد، جواب می شنود:

شما همین اسم ـ یعنی مجدّو ـ را بگیرید. کلمة «هار» (که در زبان عبری به معنی کوه می باشد) را به آن اضافه کنید؛ این دو کلمه به شما «هارمجدّو» را می دهد که ما آنرا «هارمجدون» [= آرماگدون] ترجمه می کنیم.

هالسل خود می گوید:

در حالی که او صحبت می کند، من می کوشم استدلال او را با جستجوی کوه دنبال کنم، امّا کوهی پیدا نمی کنم. امّا با همه این ها آیا هارمجدّو (کوه مجدّو) بر یک محل دلالت می کند یا یک رویداد.25

به عبارت دیگر اگر واقع گرایانه بخواهیم نگاه کنیم:

1. ابداً معلوم نیست که منظور از آرماگدون مورد بحث یک محل است یا اتفاق!

2. به فرض که آنرا بدون دلیل به نام محل تفسیر کنیم، باز هم قابل تطبیق بر محل مورد ادعا نیست و اعتقاد مبلغان انجیلی مسیحی را اثبات نمی نماید زیرا اساساً در آن منطقه چنین کوهی وجود ندارد بلکه دشت مجدو (مگدو) وجود دارد، نه کوه مجدو.26

3. از همه مهم تر این که حتی اگر با تسامح بگوییم هارمجدون این جا است مسئلة تحریف کتاب مقدس پیش خواهد آمد و آن موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن چشم پوشی کرد و با در نظر گرفتن آن بنای تمام تسامح هایی را هم که به کار برده بودیم فرو می ریزد و دیگر چیزی باقی نمی ماند که بخواهیم درباره اش اغماض به خرج دهیم.

پس:

اصلاً مشخص نیست که آنچه آرماگدون (هارمجدون) خوانده می شود، چیست یا در کجا قرار دارد.

2. پیشگویی ها دربارة آرمگدون

جریان «مسیحیان صهیونیست» که همان مبدعان و مبلغان وقوع آرماگدون می باشند، تمام رفتارهای خود را منسوب به مشیت (تقدیر) الهی کرده و در مسیر تحقق خواسته هایشان اقدامات خشونت باری را تدارک نموده اند و آنان پیشگویی های کتاب مقدس را بهانة این اعمال خود قرار داده اند تا آنجا که با استفاده از قدرت رسانه ای فوق العاده ای مدام که تبلیغ می کنند خداوند مقرر کرده است، بشر هفت دوران از مشیت الهی را از سر بگذارند که یکی از آن ها «جنگ هسته ای آرماگدون» است.

اما جالب آن است بدانیم که واژة هارمجدون تنها یکبار در انجیل آمده است؛

و ایشان را [نیروهای اهریمنی] به موضعی که آن را « هارمجدون» می خوانند، فراهم آورند.27

آشکار است که این عبارت اساساً مدعای آنان را اثبات نمی کند، بلکه ریشه های آنرا باید در اهداف خارج از کتاب مقدس آنان دنبال نمود.

و لذا اگر بگوییم که آرماگدون حتی در میان پیشگویی های تورات و انجیل تحریف نشده نیز وجود ندارد، سخنی گزاف نگفته ایم. 28

3. نبرد بزرگ آرماگدون

مسیحیان صهیونیست می گویند که پیش از ظهور (مجدد) مسیح و برپایی قیامت و پس از یک دورة فلاکت 7 ساله که منجر به نبرد با دجال می شود، جنگ آرماگدون اتفاق می افتد.29 آنان برای این درگیری ویژگی های منحصر به فردی بیان می کنند که پس از این خواهیم دید که حتی معتقدند وقوع این جنگ بزرگ جهانی بسیار نزدیک است و نسل فعلی بشریت قطعاً شاهد وقوع آن خواهد بود.30

اعتقاد به این امر موهوم چنان در میان سیاست گزاران آمریکایی نفوذ کرده است که بسیاری از سیاست های رییس جمهورهای گذشته و کنونی آمریکا در راستای عملی شدن این جنگ مقدس بوده تا آنجا که آنان حتی در سیاست اقتصاد نیز تلاش می کردند میزان کمک های دولت آیالات متحده به اسراییل، افزایش یابد.31

4. انگیزه درگیری و رویارویی

مسیحیان اصولگرا جنگ آرماگدون را با پسوند مقدس توصیف می کنند32 و نوع بیان دسته بندی طرفین درگیر در میدان جنگ با استفاده از الفاظ مذهبی و با عنوان «مؤمن»، «کافر» و «مشرک» است که به خوبی نشان دهندة دینی جلوه دادن این جنگ است. خلاصه این که همه آن ها که ادعا می شود در آرماگدون مقابل همدیگر می ایستند برای دفاع از دین و آیین و مرام خودشان خواهد بود.

5. زمان وقوع نبرد آرماگدون

همان طور که پیش از این متذکر شدیم مسیحیان صهیونیست عنوان می کنند این اتفاق در آینده ای بسیار نزدیک و طی چند سال آینده به وقوع خواهد پیوست و اندکی پس از آن مسیح(ع) ظهور خواهد کرد و بر دجال فائق خواهد آمد.

جالب است بدانیم که پیروان این جریان وقوع دو نشانه را پیش از رخ دادن آرماگدون ذکر می کنند و برای این دو نشانه هم ترتیب و توالی زمانی قائلند:

1. تجدید بنای هیکل (معبد) سلیمان: معبد سلیمان که نماد حکومت جهانی دولت یهود است پیش از برقراری حکومت جهانی مطلوب آن ها می باید برپا شود، و به منظور وقوع این امر بر وجوب و لزوم قطعی حیات و کمک به اسراییل و مهاجرت تمام یهودیان دنیا به فلسطین اشغالی تأکید شدیدی می کنند. راه وصول به این مقصود نیز تخریب مسجدالاقصی است و می گویند باید معبد به جای مسجد ساخته شود؛33 حتی اگر به قیمت آغاز جنگ جهانی سوم باشد.34

2. تولد گوسالة سرخ موی: یهودیان ادعا می کنند که در هنگام بنای معبد و پیش از شروع عملیات ساخت لازم است مراسم «تطهیر» انجام شود و برای انجام آن می بایست گوساله ای سرخ موی که ویژگی های خاصی دارد، با آداب مخصوص به خود قربانی گردد.35

در چند دهة اخیر یهودیانی با استفاده از دانش ژنتیک اقدام به اصلاح نژادی گاو برای تولید این گوساله کرده اند و چندی پیش ادعای موفقیت در این راستا را نمودند که این ادعا مورد تأیید مؤسسه معبد واقع در اورشلیم قرار گرفت و اکنون این حیوان سه ساله است.36

یهودیان برای نیل به تخریب مسجدالاقصی با قاطعیت تصمیم دارند که حداقل در ابتدای هر ماه به طور جدی برای تحقق این تصمیم شوم اقدام کنند که تنها در سال جاری شاهد چند مورد تقابل بسیار جدی میان یهودیان با مسلمانان در اطراف قدس بوده ایم.37

6. طرفین درگیر در آرماگدون

ادعا می شود در میدان آرماگدون دو سپاه رودرروی همدیگر قرار می گیرند:

1. مؤمنان: یهودیان و هم پیمایان آن ها (مسیحیان صهیونیست)

2. کفار و مشرکان: کمونیست ها (شوروی (روسیه)، چین، کوبا و کره شمالی) و مسلمانان،38 که عمدتاً شیعیان مد نظر قرار گرفته اند. در این میان جایگاه ویژة ایران، سوریه، لبنان و عراق39 را نمی توان نادیده گرفت.40

نکته قابل توجه این جاست که تا قبل از فروپاشی شوروی، عنوان «امپراتوری شیطان» به آنجا اطلاق می شد و منظور از آن در تبلیغات مسیحیان صهیونیست، رهبری سپاه «شر» در جنگ آرماگدون بود41 و پس از آن، به خصوص بعد از حمله آمریکا به عراق، بارها از سوی آن ها ایران «محور شرارت» خوانده شده و هدف بعدی حمله آنان اعلام شده است.42

7. پیروز میدان آرماگدون

بنابر آنچه مدعیان آرماگدون ادعا می کنند مسیح مورد نظر آنان پس از کشتار بسیاری از حاضران در میدان نبرد، پیروزمندانه از این معرکه بیرون خواهد آمد و مسیحیان صهیونیست هزار سال در خوشبختی بر جهان حکومت خواهند کرد.43

8. تعداد کشته ها و سرانجام آن ها

مدعیان می گویند در این جنگ بزرگ میلیون ها نفر کشته خواهند شد44 که 3/2 از یهودیان (غیر صهیونیست) بخشی از آن ها خواهند بود و طی مدت هفت ماه این کشته ها دفن می شوند.45 که البته گاه تا سه میلیارد نفر هم ذکر شده است.46

9. شیوة جنگیدن در آرماگدون

تمام متون مسیحیان صهیونیست جدید با توجه به برخی از عبارات کتاب مقدس به آرماگدون که در جاهای مختلفی ذکر شده و شاید هیچ کدام ارتباطی نیز با یکدیگر نداشته باشند ـ بیان می کنند که این جنگ بزرگ، هسته ای خواهد بود و به عنوان مثال از چرخبالی که از عقب آن گازی کشنده منتشر می شود و نظایر آن سلاح های کشتار جمعی سخن گفته اند.47

10. زمینه سازی برای آرماگدون

از جمله اساسی ترین مسائلی که میان همة مسیحیان صهیونیست مشترک است و جملگی بر آن اتفاق دارند، این است که ما هم اکنون در آخرالزمان زندگی می کنیم و زمینه سازی برای وقوع آرماگدون به عنوان مقدّمه ظهور مسیح، وظیفه ماست.48

در هم تنیدگی عقاید مسیحیان صهیونیست و سیاستمداران آمریکایی به حدی است در حال حاضر «کلید فهم سیاست آمریکا»49 چیزی جز شناخت کامل و دقیق این جریان نیست. در راستای تبلیغ این جریان امروزه بیش از 1550 شبکه رادیویی و تلویزیونی، 80,000 کشیش سخنران و مبلغ، 200 مؤسسه و کالج علمی، 100,000 و دانشجوی پروتستان به طور شبانه روزی مشغول فعالیت هستند50 و تنها در آمریکا مخاطبانشان در حدود جمعیت کل ایران است51 و در سطح کلان حتی رؤسای جمهور گذشته و حال این کشور آرزو دارند آغازگر این جنگ بزرگ جهانی باشند.52

11.عوارض اعتقاد به آرماگدون

مشکلاتی که برای سوریه، عراق و ایران در خارج از آمریکا پیش آمده و حتی مشکلاتی که گاه برای کل ساکنان زمین رخ می نماید، از همین روست.

جیمز وات، وزیر کشور اسبق آمریکا در جمع کمیته مجلس نمایندگان اعلام کرد:

به علت ظهور دوباره و قریب الوقوع مسیح نمی توانیم خیلی دربند نابودی منابع طبیعی خودمان [و صد البته دیگر کشورهای جهان] باشیم. 53

12. میزان احتمال وقوع آرماگدون

برخی از اشکالاتی که می توان به رؤیای غیر قابل تعبیرآرماگدون وارد کرد، از این قرارند:

1. انتساب به کتاب مقدس که آکنده از تحریفات است و حتی نسخه هایی که در صد ساله اخیر منتشر شده اند، بنا به صلاحدید آن ها برای تحریف تاریخی قومی غیر یهودی به طور جدی ویراستاری شده و مطالبی خاص را به عمد حذف کرده اند.54

2. انتساب رفتارهایی ناشایست و دور از مروت و جوانمردی به پیامبر اولوالعزم الهی حضرت مسیح علی نبینا و آله و (ع). به عبارت دیگر حضرت عیسی(ع) هیچ گاه با آنچه می گویند سنخیتی نداشته و نخواهد داشت.

3. ویژگی های غیرقابل باور تصویف شده برای آن.55

4. هسته ای بودن جنگ.56

که البته این ها غیراز آن اشکالاتی است که ذیل هر عنوان به مناسبت از آن سخن گفتیم و در عین حال باز هم می توان موارد دیگری را برشمرد که همگی حاکی از این هستند که ادعای وقوع این جنگ حز توهمی بیش نیست و احتمال وقوع چنین حادثه و پدیده ای در حد صفر است و صیفی بعید می نماید که روزی شاهد چنین حماقتی از سردمداران خون آشام آمریکا و رژیم صهیونیستی باشیم.

کلید واژگان (برچسب ها): 

منبع: 

موعود > شهریور 1385، شماره 67 ، صفحه 54

پاورقی ها: 

1. کامل، سلیمان، روزگار رهایی، برجمة علی اکبر مهدی پور، ج 2، ص 852.

2. کورانی، علی، عصر ظهور، ص 130.

3. ساده، مجتبی، شش ماه پایانی، ترجمة محمود مطهری نیا، ص127

4. مجلسی، بحارالانوار، ج52، ص291؛ نعمانی، الغیبه، ص303.

5. مجلسی، همان، ج52؛ نعمانی، همان، ص279.

6. عصر ظهور، ص 131، به نقل از نسخه خطی ابن حماد، ص 92.

7. ر.ک: شش ماه پایانی، ص 123.

8. همان، ص 127.

9. مجلسی، همان، ج52، ص207؛ شبخ طوسی، الغیبه، ص462.

10. ر.ک: شش ماه پایانی، ص127؛ الفتن، ص195.

11.کلینی، همان، ج8، ص295؛ مجلسی، همان، ص246؛ نعمانی، همان، ص278.

12. الفتن، ص212.

13. مجلسی، همان، ج52، صص212و 237؛ طوسی، همان، ص441؛ نعمانی، همان،ص279؛ الاختصاص، ص255 .

14. بشاره الاسلام، ص56.

15. الفتن، ص92 به نقل از عصر ظهور، ص131.

16. الفتن، ص418.

17.البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان، ص111به نقل از ماهنامة موعود، ش31، ص52.

18. ابن طاووس، الفتن و الملاحم، ص58.

19. مجلسی، همان، ج52، ص246.

20. کورانی، همان، ص 130.

21.کلینی، همان، ج8، ص295؛ مجلسی، همان، ص246؛ نعمانی، همان، ص278.

22. ر.ک: شیخ صدوق،کمال الدین و تمام النعمه، ج 2، ص 650؛ شیخ طوسی، همان، ص 267؛ نعمانی، همان، صص 169 و 172؛ مجلسی، همان، ج 52، ص 204؛طبرسی، اعلام الوری، ص 426؛ صافی گلپایگانی، لطف الله، منتخب الاثر، صص 439 و 455.

23. تفصیل مطالب را درباره بداء در بخش دوم از فصل چهارم کتاب شش ماه پایانی مطالعه نمایید.

24. هالسل،گریس، تدارک جنگ بزرگ، ترجمة خسرو اسدی، ص 37.

25. همان، صص40-38.

26. هالسل،گریس، ید الله، ترجمة قبس زعفرانی، ص 35.

27. جمعی از نویسندگان، پیشگوییها و آخرالزمان، ، ج 2، ص 43.

27. مکاشفه یوحنا، 16:16.

28. ر.ک: هالسل، تدارک جنگ بزرگ، ص40 به بعد و یدالله، ص 35 به بعد .

29. صاحب خلق، نصیر، پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی، ص 91.

30.صاحب خلق، نصیر، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، ص 177.

31. همان، ص 181.

32. ر. ک: تدارک جنگ بزرگ، صص 155 - 189 ) بر افروختن آتش یک جنگ مقدس)

33. ر. ک: هالسل، یدالله، بخش دهم (حصار مسجد)؛ صاحب خلق، پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی، ص 118؛ جمعی از نویسندگان، همان، مقالات سوم تا پنجم و میزگرد دوم؛ النجیری، محمود، هرمجدون، ص 90 به بعد؛ هلال، رضا، مسیح یهودی و فرجام جهان، ص 161.

34.هالسل، همان، ص 95.

35. جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، ص 81.

36. همان، ص 83.

37. ر. ک: ماهنامه موعود، سال نهم، ش 50، ص 42 و ش52، ص 17 وجمعی از نویسندگان، همان، ج 2، صص 149-141.

38. آن ها از هیچ فرصتی برای متهم کردن مسلمانان به روحیات و رفتارهای غیر انسانی دریغ نمی کنند (ر. ک:جمعی از نویسندگان، همان، ج 1) به خصوص از جریان دست ساخته 11 سپتامبر حداکثر استفاده را بردند.)همان، ج 2، صص 52-49.

39. در مورد عراق مطالب مفصلی با این نگاه گفته شده که به عنوان نمونه ر. ک: جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، صص 115-123.

39. ر. ک: صقر، الشربینی، الحرکة المسیحیة الاصولیة الامریکیة و علاقتها بالصهیونیة، ص 144؛ جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، ص 197 .

40. صقر، الشربینی، همان، ص 144؛جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، ص 48،هلال، رضا، همان، ص 147.

41. ر.ک:جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، صص 130-122 )اهداف بعدی حمله آمریکا)؛ صاحب خلق، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، صص 178 - 177؛ هالسل،تدارک جنگ بزرگ، صص 101-99.

42. نکته حاشیه ای که در این جا می توان متذکر شد، اصرار هم زمان کشورهای آمریکا، انگیس و فرانسه و آلمان بر خلع سلاح هسته ای ایران و در عین حال کمک های فراوان هسته ای به رژیم اشغالگر اسراییل است، که با این نگاه به راحتی می توان به انگیزه بروز چنین تناقض فاحشی و رفتار این دولت ها پی برد.

43.صاحب خلق، پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی، ص 91؛هالسل، یدالله، ص 39 .

44. هالسل، یدالله، ص 37 و تدارک جنگ بزرگ، ص 46 .

45. هالسل، تدارک جنگ بزرگ، ص 46.

59. جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، ص 196.

46.. برای نمونه ر. ک: جمعی از نویسندگان، همان، ج 2، ص 46؛ هالسل،همان، صص 46 و 72؛ یدالله، صص 39-38.

47. صاحب خلق، پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی، ص 91؛ هالسل، یدالله، ص 37و تدارک جنگ بزرگ، ص 105 به بعد وصاحب خلق، تاریخ ناگفته و پنهان آمریکا، صص 178-177 ؛ جمعی از نویسندگان،همان، ج 2، ص 194.

48. ر. ک:جمعی از نویسندگان،همان، ، ج 2، صص41-19.

49. همان، ص 11.

50. برای نمونه ر. ک: هلال، همان، ص 320.

51. برای نمونه ر. ک:جمعی از نویسندگان،همان، ج 2، صص17-9و 123-115.

52. همان، ص 10.

53. همان.

54. برای مطالعه تفصیلی به عنوان نمونه ر. ک: پورپیرار، دوازده قرن سکوت؛ همو، ساسانیان، ج 2، صص 57-76، ذیل عنوان در آرامیان و تورات.

55. به عنوان نمونه اصلاً جمعیت مورد ادعا در منطقه «مجدو» جا نمی گیرند که بخواهند با هم در گیر شده و فلان مقدارشان کشته و دفن شوند. خانم هالسل در دو کتاب خود تدارک جنگ بزرگ و یدالله مفصلاً به این مطلب و باقی مسائل مربوط به آن پرداخته است.

56. اگر جنگی به عظمت مورد ادعای آرماگدون، هسته ای باشد، نه منطقه و جمعیتی خاص که کل مردم جهان از آثار و تبعات سوء آن متضرر خواهند شد.

موضوع مقالات: 

تاریخ بازیابی: 

چهارشنبه, April 30, 2014