اثرات- روزه - ماه رمضان- حدیث- ثواب- آخرت

اثر ات روزه‏ در ماه رمضان‏

و كالصحيح منقول است كه حضرت امام محمد باقر صلوات اللَّه عليه به جابر جعفى فرمودند كه اى جابر هر كه ماه رمضان داخل شود بر او و روزش را روزه دارد و بعضى از شبش را به عبادت الهى برخيزد و حفظ كند فرجش را از معاصى در كل ماه حتى در شبها و زبانش را از هر چه بد باشد و چشم خود را به پوشاند از آن چه نظر به آن نبايد كرد و چنان كند كه آزار او به كسى نرسد بيرون رود از گناهان مانند روزى كه از مادر متولد شده است جابر گفت فداى تو گردم چه خوب حديثى است حضرت فرمودند كه چه مشكلست اين شرطها، و قريب باين است آن چه...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - اثرات- روزه - ماه رمضان- حدیث- ثواب- آخرت