امام حسن مجتبی- اوصاف جسمانی- نیمه رمضان

اوصاف جسمانی امام حسن مجتبی (علیه السلام)

انس بن مالك درباره امام حسن(ع)می گوید:لم یكن أحد أشبه برسول اللّه ص من الحسن بن على‏(1)؛ هیچ فردی از امام حسن(ع)شبیه تر به پیامبر(ص)نبوده است.) أحمدبن حنبل به نقل از علی بن ابیطالب(ع)می نویسد:(كان الحسن أشبه برسول اللّه مابین الصدر إلی الرأس والحسین أشبه فیما كان أسفل من ذلك‏(2)؛ حسن(ع)از سینه تا سر شبیه ترین فرد به نبی گرامی اسلام بود و حسین از سینه به پایین بیش ترین شباهت را به آن حضرت داشت. ابن صبّاغ مالكی در زیبایی صورت و اعضای حسن بن علی(ع)می نویسد: رنگ چهره حسن بن علی(ع)سفید آمیخته با...

کلید واژگان (برچسب ها): 

Subscribe to RSS - امام حسن مجتبی- اوصاف جسمانی- نیمه رمضان